informujte sa 0905 334 432

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu
  • Správcom Vašich osobných údajov je :

Pod Gýmešom s.r.o.,

951 73 Jelenec 1536,

IČO 46660917,

DIČ SK 202 350 4131,

prevádzkovateľ internetového obchodu  „pod Gýmešom“, umiestneného na webovej stránke www.chatajelenec.sk,  IČO: 46660917, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.  31533/N (ďalej len „správca“)

 • Kontaktné údaje správcu:

Pod Gýmešom s.r.o. , 951 73  Jelenec 1536

email:   podgymesom@gmail.com

tel.:  +421 905 334 432

 • Správca nemenoval žiadnu poverenú osobu

 

 1. Zdroje spracovaných údajov

Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej objednávky

 

 • Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov
  • Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas týmto daný správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „nariadenie“.
  • Účelom spracúvania osobných údajov je
   • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práva a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontaktná emailová adresa, telefón), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany správcu plniť.
   • Zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), prípadne ďalších marketingových aktivít.
  • Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia

 

 

 

 1. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, t.j. po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najneskôr 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

 

 1. Ďalší príjemcovia osobných údajov
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • Podieľajúce sa na dodaní tovaru (špedičná služba, Slovenská pošta)
  • účtovníctvo
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Vaše práva :
 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípadne o obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a právo na prenesenie Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať na adrese alebo na e-maile uvedených v bode I. 1.
 • Pokiaľ b y ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

 

 • Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajov majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 

 • Záverečné ustanovenia
 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste informovaný/á s podmienkami ochrany osobných údajov, že Váš súhlas je jednoznačný, určitý, slobodný a že podmienky ochrany osobných údajov v plnom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018