informujte sa 0905 334 432

Chatový poriadok, obchodné podmienky

CHATOVÝ PORIADOK, obchodné podmienky objekt* Jelenec

Chatová oblasť pod Gýmešom
prevádzkovateľ: pod Gýmešom s.r.o.

1.  Týmto chatovým poriadkom sú povinní sa riadiť všetci nájomníci, ubytovaní, ich hostia.

2.  Pred prevzatím kľúčov od objektu prevádzkovateľ upozorní hostí na chatový poriadok, ktorý je vyvesený pri vstupných priestoroch do objektu a je súčasťou zmluvy o nájme priestorov.


3.  Objekt sa dopredu rezervuje zaplatením zálohy vo výške 125,- eur na noc za chatu a to osobne v priestoroch Chatovej oblasti pod Gýmešom, poštou na adresu prevádzkovateľa, alebo na účet v banke.
Zaplatením zálohy objednávateľ súhlasí s chatovým poriadkom a prehlasuje, že je oboznámený o priestoroch, o chatovom poriadku, reklamačnom poriadku, o cenníku objednávaného objektu, o GDPR.
Záloha nieje vratná, je možnosť poslať náhradné osoby, prípadne po dohode zvoliť nový termín pobytu.


4.  Za službu sa platí vopred, pred prevzatím kľúčov od objektu. Od ceny sa odráta výška zloženej zálohy.
Vopred sa skladá aj kaucia-depozit vo výške 100,- Eur na prípadné škody.


5.  Prevzatím kľúčov od objektu preberá nájomník na svoju starosť dodržiavanie tohoto chatového poriadku. Po prevzatí kľúčov si nájomník skontroluje objekt a nahlási prípadné poškodenia ihneď.


6.  Návštevy nie sú povolené, návštevné hodiny neakceptujeme. Za pobyt platí každá prítomná osoba v objekte využívajúca prenajaté priestory bez ohľadu, či v objekte prespí /použije lôžko/, pretože využíva priestory prenajatej nehnuteľnosti. Zúčastnená - prítomná osoba používa priestory, inventár, majetok prenajatého objektu.


7.  Prevádzkovateľ má právo priebežne kontrolovať počet osôb v objekte, upozorniť na nevhodné správanie, ničenie majetku. Pri hrubom porušení chatového poriadku a po zvážení situácie môže ohlásiť policajnú hliadku, vyzvať ubytovaných, nájomcov, ich hostí k opusteniu objektu bez nároku navrátenia peňazí.
V objekte nie je prípustné prebývanie osôb, ktoré neuhradili za pobyt a nenahlásili svoju prítomnosť prevádzkovateľovi.


8.  Osoby pohybujúce sa po areáli Chatovej oblasti pod Gýmešom sú povinné udržiavať v areáli poriadok, neničiť zariadenie areálu, nepoškodzovať stromy a kry v areáli, neklásť oheň mimo vytýčených ohnísk, nepoužívať drevo uložené v areáli, ktoré si nekúpili, plašiť domáce i divožijúce zvieratá.


9.  V objekte je prísny zákaz fajčenia, ktorý má právo kontrolovať prenajímateľ, RUVZ, Obecný úrad v Jelenci, iné inštitúcie podľa zákona.
V prenajatom objekte a v areáli Chatovej oblasti je zakázané užívať a prechovávať omamné a návykové látky.


10. Udržujte poriadok, dodržiavajte nočný kľud po 22,00 hodine. Za dodržiavanie nočného kľudu zodpovedá osoba, ktorá si prenajala objekt a podpísala zmluvu o nájme s prevádzkovateľom.


11. Zakazuje sa sekať sekerou po dlažbe, inventári. Na rúbanie dreva slúži drevený klát.


12. Po skončení pobytu , pri preberaní objektu prevádzkovateľom, nájomca odovzdá objekt uprataný, pozametaný, podlaha umytá, smeti v odpadovom vreci, riad umytý a odložený v kuchynskej linke, periny, postele, inventár na svojom pôvodnom mieste. Pri zistení škôd sa výška škody odráta z vybratej kaucie-depozitu. Ak výška škody presahuje výšku kaucie, zodpovedná osoba je povinná zvyšnú škodu nahradiť do 3 kalendárnych dní. O výške škôd je bezodkladne spísaná zápisnica a podpísaná zodpovednými osobami.


13. Silne znečistená obliečka alebo iné/ napr. WC/ poplatok 4,- Eur za kus
Chýbajúce/ znehodnotené/ postelné povlečenie sa uhrádza vo výške: návlečka vankúš 10,-eur/kus, návliečka paplón 20,- eur/kus, posteľná plachta 10,- eur/kus.


14. Nástup na ubytovanie po 14,00 hod, odchod do 10,00 hod.doobeda, prípadne dohodou


15. Ubytované osoby súhlasia s týmto chatovým poriadkom prevzatím kľúčov od objektu, podpísaním zmluvy o nájme, alebo zapísaním do ubytovacieho denníka.


16. Minimálna dĺžka pobytu na objekte je jedna noc.


17.V prípade nevhodného správania na chatách, poškodzovanie hnuteľného i nehnuteľného majetku bude to postúpené na priestupkový referát pre podozrenie zo spáchania priestupku §50, ods.1 Zá 372/1990 Zb.

18.

Klient podpisom potvrdzuje, že bol upozornený, že on a jeho hostia nebudú vstupovať do priestorov kotolní, nebudú samovoľne otvárať a obsluhovať kotle na vykurovanie objektov a podpisom potvrdzuje že tomuto upozorneniu porozumel a bude sa ním riadiť.

19.Poškodenie hasiaceho prístroja, jeho ochrannej skrinky, ochrannej skrinky na kľúčik je zo zákona považované za všeobecné ohrozovanie života a je trestným činom!! Poškodenie takéhoto zariadenia je spoplatnené jednotnou sadzbou 75,- eur a je riešené orgánmi v trestnom konaní - políciou.


V Jelenci 7.1.2019